SERVICE-VOORWAARDEN VAN WHIM

Select your language:

SERVICE-VOORWAARDEN VAN WHIM

Ingangsdatum: 19 juni 2019

WHIM als dienst

Bij MaaS Global zijn we van mening dat een auto bezitten niet veel zin meer heeft. De Whim-applicatie die MaaS Global heeft ontwikkeld, dekt al uw mobiliteitsbehoeften: openbaar vervoer, taxi, huurauto; gedeelde fiets, auto of e-scooter of andere vervoerswijzen, het kan met Whim. Whim is een betaalbaar en makkelijk alternatief voor een eigen auto.

De beschikbare vervoerswijzen en -diensten via Whim verschillen van plaats tot plaats. Hoewel er verschillen kunnen zijn in de beschikbare transportmiddelen, zal er altijd een geschikte manier zijn om u te verplaatsen in de regio waar Whim beschikbaar is. Wij raden aan Whim ecologisch duurzaam te gebruiken. Dit betekent dat er naar een gezond evenwicht
moet worden gestreefd tussen de verschillende vervoerswijzen en de meest optimale en
duurzame manier moet worden gevonden om ervoor te zorgen dat de ene vervoerswijze niet wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere. Deze aanpak leidt tot een zo duurzaam mogelijk gebruik van Whim en een flexibelere mobiliteitservaring voor u.

U kunt verschillende Abonnementen kiezen met Whim: U kunt slim reizen door te kiezenvoor een periodiek Abonnement met automatische verlenging of gewoon ‘pay as you go’ (betalen volgens gebruik). U vindt in Whim altijd de huidige Abonnementen in uw regio.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, omdat ze belangrijke informatie bevatten over uw rechten en plichten.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden 

Deze Whim Service Voorwaarden, het Privacybeleid en alle andere aanvullende voorwaarden en informatie die aan u worden verstrekt binnen of in verband met de Whim-applicatie, Transportdiensten of uw Abonnement (gezamenlijk de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Whim-app en de bijbehorende diensten die beschikbaar worden gemaakt via Whim (gezamenlijk de ‘Dienst’). Door gebruik te maken van de Dienst, accepteert u de betreffende Voorwaarden. MaaS Global heeft het recht de Voorwaarden aan te vullen en te wijzigen, mits deze aanvullende voorwaarden niet ten nadele zijn van of in strijd zijn met deze Voorwaarden.

De Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en MaaS Global Ltd, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Finland (‘MaaS Global’), waarin uw rechten en verantwoordelijkheden en die van MaaS Global met betrekking tot de Dienst zijn vastgelegd. 

MaaS Global dient ervoor te zorgen dat de Whim-app werkt en u toegang krijgt tot de Vervoersdiensten die worden geleverd en beheerd door de geselecteerde Vervoersdienstverleners die door MaaS Global werden ingeschakeld voor de levering van de Dienst in overeenstemming met de marketinginformatie en de Voorwaarden die u aanvaardt door het gebruik van de Dienst.

2. Bevoegdheid en registratie

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u de leeftijd van handelingsbekwaamheid hebben bereikt volgens de geldende wetgeving. Als u de leeftijd van handelingsbekwaamheid nog niet hebt bereikt, kunt u zich alleen registreren bij en gebruik maken van de Dienst met en overeenkomstig de voorafgaande toestemming van uw ouder of wettelijke voogd. Ouders kunnen contact opnemen met de klantenservice van Whim om hun toestemming voor het gebruik van de Dienst te geven of in te trekken. 

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u een profiel aanmaken in de Whim-applicatie. Iedereen die een profiel opstelt, moet daartoe wettelijk bevoegd zijn. 

U verbindt zich ertoe bij het aanmaken van uw profiel en het gebruik van de Dienst waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken en deze zo nodig bij te werken. U, en uw ouder of wettelijke voogd als u minderjarig bent, bent persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst met het profiel dat u hebt aangemaakt.

3. Gebruik van de Dienst

U hebt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht, dat te allen tijde naar goeddunken van MaaS Global kan worden herroepen, om de Dienst strikt in overeenstemming met de Voorwaarden te gebruiken.

Als onderdeel van de Dienst hebt u toegang tot de vervoersdiensten die worden geleverd en beheerd door de geselecteerde vervoersdienstverleners die door MaaS Global werden ingeschakeld voor de levering van de Dienst (gezamenlijk de ‘Vervoersdiensten’). Uw gebruik van bepaalde Vervoersdiensten is onderworpen aan afzonderlijke aanvullende specifieke voorwaarden voor de betreffende Vervoersdienst. U moet deze Voorwaarden nalezen voordat u de betreffende Vervoersdienst gebruikt. Hier en via de Whim-app vindt u alle voorwaarden van onze Vervoersdienstverlener.

De dienstverleners moeten ervoor zorgen dat de aangeboden Vervoersdiensten worden geleverd in overeenstemming met hun servicevoorwaarden en met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun dienst.

MaaS Global kan u in het kader van de Dienst informatie en content (zoals tickets, routes, dienstregelingen en andere informatie) verstrekken die eigendom zijn van MaaS Global, zijn licentiegevers of Vervoersdienstverleners (gezamenlijk ‘Content’). MaaS Global verleent u een niet-exclusieve licentie om Content in verband met de Dienst te gebruiken, en uitsluitend waarvoor deze is bedoeld. U bent gebonden aan eventuele specifieke beperkingen die van toepassing kunnen zijn op specifieke Content die u via de Dienst verkrijgt. Het gebruik van de Dienst verleent u geen verdere rechten in of op Content van de Dienst.

U verbindt zich ertoe:

 • de geldende wetgeving en de Voorwaarden na te leven;
 • de Dienst en Content alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken; en
 • alle toestemmingen, vergunningen of licenties te verkrijgen die wettelijk vereist kunnen zijn om informatie te verzenden naar de Dienst.

Aangezien MaaS Global voortdurend bezig is met de verdere ontwikkeling van de Dienst, kan MaaS Global:

 • om het even welke Content volgen of modereren
 • Content uit de Dienst te verwijderen; en
 • op elk moment en naar eigen goeddunken de toegang tot een deel van de Dienst beperken,

evenwel zonder daartoe verplicht te zijn.

MaaS Global zal alle belangrijke wijzigingen aan de Dienst en Content van tevoren melden overeenkomstig artikel 10. Beschikbaarheid, Wijzigingen en Technische Vereisten.

MaaS Global kan uw profiel beëindigen of uw toegang tot bepaalde delen van de Dienst beperken als MaaS Global redenen heeft om aan te nemen dat u de Voorwaarden hebt geschonden of, met voorafgaande kennisgeving, als u de Dienst de afgelopen zes (6) maanden niet hebt gebruikt.

Als u geen gebruik meer wenst te maken van de Dienst, kunt u uw profiel beëindigen door een verzoek te sturen naar de klantenservice van MaaS Global. Na de stopzetting hebt u geen toegang meer tot de Dienst.

4. Mededelingen

MaaS Global kan berichten plaatsen binnen de Dienst. MaaS Global kan ook mededelingen over de Dienst naar u versturen via het e-mailadres of telefoonnummer dat u hebt opgegeven.

5. Kosten

Aan het gebruik van bepaalde functies van de Dienst zijn kosten verbonden. Eventuele kosten die MaaS Global in rekening brengt, worden afzonderlijk meegedeeld in de Dienst. 

Bij het gebruik van de Dienst worden gegevens verzonden via het netwerk van uw netwerkserviceprovider. De prijzen die in de Dienst worden genoemd, gelden zonder datatransmissiekosten of andere diensten die door uw netwerkserviceprovider in rekening kunnen worden gebracht. MaaS Global is niet verantwoordelijk voor de betaling van eventuele kosten die door uw netwerkserviceprovider in rekening worden gebracht.

6. Bestel- en Betalingsvoorwaarden

Onder ‘Bestelling’ dient men de selectie te verstaan van te betalen Content en/of Vervoersdiensten op basis van gebruik en/of een periodiek Abonnement met automatische verlenging voor Vervoersdiensten via de Dienst.  Alle Bestellingen gelden onder voorbehoud van aanvaarding door MaaS Global.

U kunt betalen met een geldige creditcard of andere betaalmethoden indien beschikbaar. U gaat ermee akkoord alle kosten in verband met uw Bestelling te betalen.

Wanneer de Bestelling een periodiek Abonnement met automatische verlenging betreft, geeft u de Dienst toestemming om een periodieke kost in rekening te brengen gedurende de looptijd van het Abonnement, totdat u het stopzet.

De tarieven voor de Vervoersdiensten kunnen na verloop van tijd wijzigen. De tarieven gelden inclusief de geldende belastingen die van kracht zijn op het moment van uw transactie, tenzij anders vermeld. In sommige gevallen kan uw betaalprovider extra kosten in rekening brengen op basis van de gebruikte valutawisselkoersen en/of extra kosten die worden toegepast. MaaS Global kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor de betaling van service- of andere kosten van de bank of andere derden.

 1. Annuleren van een Bestelling en stopzetting van een Abonnement

U gaat ermee akkoord dat de elektronische levering van Content gelijktijdig met de plaatsing van uw Bestelling wordt gestart. Het is mogelijk dat u uw Bestelling niet meer kunt annuleren zodra deze is verwerkt. 

U kunt de verlenging van uw periodiek Abonnement met automatische verlenging voor Vervoersdiensten via de Dienst op elk moment tijdens een lopende factureringsperiode opzeggen. Als gevolg van die opzegging zal uw abonnement aan het eind van de huidige factureringsperiode aflopen en daarna niet meer worden verlengd. De opzegging leidt niet tot terugbetaling van eventuele resterende dagen van een momenteel lopende abonnementsperiode.

Als u problemen ondervindt met uw bestelling, neem dan contact op met de klantenservice van MaaS Global.

8. Feedback naar MaaS Global

Door ideeën, feedback en/of voorstellen (‘Feedback’) over te maken aan MaaS Global via de Dienst of op andere wijze, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (1) MaaS Global vergelijkbare ontwikkelingsideeën kan hebben als in de Feedback; (2) uw Feedback geen vertrouwelijke of door eigendomsrechten beschermde informatie van u of derden bevat; (3 ) MaaS Global niet verplicht is tot geheimhouding van de Feedback; (4) MaaS Global de Feedback vrij mag gebruiken, verspreiden, bewerken en verder mag ontwikkelen en wijzigen voor welk doel dan ook; en (5) u geen recht hebt op enige vorm van vergoeding van MaaS Global voor de Feedback.

9. Informatie delen 

U kunt functies in de Dienst gebruiken om uw locatie, agenda of andere informatie te delen. Door deze functies te gebruiken, stemt u ermee in dat MaaS Global deze informatie mag gebruiken en overmaken aan Vervoersdienstverleners en andere entiteiten en personen als dit nodig is voor de levering van de Dienst. 

10. Beschikbaarheid, Wijzigingen en Technische Vereisten

Aangezien MaaS Global voortdurend bezig is met de verdere ontwikkeling van de Dienst, kan het de Dienst naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk wijzigen, verbeteren of stopzetten in uw regio. De beschikbaarheid van de Dienst, en met name van specifieke Vervoersdiensten en Content, kan in de loop der tijd ook veranderen. MaaS Global wijst uitdrukkelijk elke verklaring of garantie dat een bepaalde Vervoersdienst of Content beschikbaar zal zijn, af. MaaS Global zal alle belangrijke wijzigingen aan de Dienst vooraf melden. Dat betekent dat u uw periodiek abonnement met automatische verlenging kunt stopzetten voordat de wijziging van kracht wordt.

Het is mogelijk dat de Dienst tijdens onderhoud en op andere tijdstippen niet beschikbaar is. De Dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar en wordt mogelijk slechts in bepaalde talen geleverd. Sommige functies van de Dienst zijn afhankelijk van het netwerk en van de compatibiliteit van het apparaat. 

Om ervoor te zorgen dat u over de recentste versie van de Whim-applicatie beschikt, kan uw apparaat automatisch controleren of er updates van de applicatie beschikbaar zijn. Als MaaS Global van oordeel is dat een update belangrijk of cruciaal is, mag u de vorige versie van de applicatie niet meer gebruiken. MaaS Global kan het gebruik van de vorige versie van de applicatie verhinderen totdat u de update installeert.

Als de Dienst wordt stopgezet of opgeheven, kan MaaS Global de informatie die u aan de Dienst hebt verstrekt permanent verwijderen. MaaS Global is niet verplicht enige informatie aan u terug te bezorgen nadat de Dienst is stopgezet of opgeheven.

11. Advertenties

De Dienst kan advertenties bevatten. Dit kunnen gerichte advertenties zijn op basis van de vragen die u via de Dienst hebt gesteld of op basis van andere door u verstrekte informatie.

12. Persoonsgegevens

Bij het aanmaken van het profiel en het gebruik van de Dienst moet u MaaS Global een aantal persoonsgegevens verstrekken. Het Privacybeleid en eventuele aanvullende privacy-informatie die in de Voorwaarden ter beschikking wordt gesteld, regelen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Behalve zoals uiteengezet in het Privacybeleid, is MaaS Global niet verantwoordelijk voor de eventuele verwijdering of het verlies van de informatie die u aan de Dienst hebt verstrekt. Wanneer er door u of MaaS Global informatie uit de Dienst wordt verwijderd, kunnen elders sporen of kopieën daarvan achterblijven.

13. Foutcondities in de Dienst en beperking van aansprakelijkheid

De Dienst wordt verleend op een ‘AS IS’ (in de bestaande toestand) en ‘AS AVAILABLE’ (zoals beschikbaar) basis, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. MaaS Global garandeert niet dat de Dienst ononderbroken, foutloos of virusvrij zal zijn. Er wordt geen enkele garantie van welke aard dan ook gegeven met betrekking tot de Dienst.

Er is sprake van een fout in de Dienst als de Dienst niet overeenstemt met wat tussen u en MaaS Global werd overeengekomen of door MaaS Global werd beloofd in zijn marketinginformatie. 

MaaS Global zal de fouten onverwijld en op eigen kosten corrigeren. MaaS Global kan echter weigeren een fout te corrigeren als dit onredelijke kosten of buitensporige schade met zich mee zou brengen. Als een fout niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of als de fout niet kan worden gecorrigeerd, kunt u recht hebben op een prijsvermindering die evenredig is met de fout.

Kleine wijzigingen of tekortkomingen in de Dienst in zijn geheel, waar u redelijkerwijs op voorbereid kunt zijn door de aard van de Dienst, worden echter niet als fouten beschouwd.

Een claim voor de fout moet binnen een redelijke termijn nadat u de fout hebt ontdekt of zou moeten hebben ontdekt, bij MaaS Global worden ingediend.

Schade die ontstaat ten gevolge van een fout in de Dienst, zal worden vergoed in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Met uitzondering van de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, is MaaS Global niet aansprakelijk voor eventuele directe schade die het gevolg is van uw gebruik van de Dienst of uw onvermogen om de Dienst te gebruiken. In geen geval zal MaaS Global aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de Dienst of uw onvermogen om de Dienst te gebruiken. 

14. Schadeloosstelling

U erkent dat elke schending van de Voorwaarden kan leiden tot een geldelijke verplichting die gebaseerd is op de aard van de inbreuk en andere omstandigheden. U gaat ermee akkoord MaaS Global te behoeden voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en alle geldelijke verplichtingen, belastingen, verliezen, kosten of schade als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van de Voorwaarden.

Voorbeelden van gedragingen die een dergelijke schending van de Voorwaarden vormen: 

 1. Het wijzigen van de applicatiecode om toegang te krijgen tot ritten zonder te betalen of het op een andere manier hacken van de Whim-systemen;
 2. Iemand anders Whim laten gebruiken met uw profiel;
 3. Het schenden van de algemene voorwaarden van de vervoersdienstverleners en/of het veroorzaken van buitengewone kosten voor de vervoersdienstverleners of MaaS Global;  
 4. Het plegen van bedrog of enig ander misdrijf tijdens het gebruik van de Whim-dienst, door:
 • het vervalsen van bewijsmateriaal en het proberen terugbetalingen te vorderen met dit bewijsmateriaal;
 • het gebruik van de betaalkaart van iemand anders zonder zijn of haar toestemming; of
 • het niet betalen van de prijs voor het periodieke Abonnement met automatische verlenging of andere toepasselijke kosten.
 1. Gebruik van de Dienst voor commerciële doeleinden; 
 2. Het gebruik van de Dienst in strijd met het beoogde doel of gebruik waarbij de gemiddelde gebruikslimiet van de Dienst aanzienlijk wordt overschreden; of
 3. Het gebruik van een personeelsvoordeel of een andere gerichte betaalmethode met schending van de toepasselijke wetgeving of instructies in verband met de betaalmethode. U kunt de instructies makkelijk raadplegen via de Whim-app.
 4. Overige

15.1 Toepasselijk recht

De Voorwaarden worden geregeld door de wetten van Finland, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

15.2 Geldigheid 

De Voorwaarden sluiten geen van uw verplichte rechten in uw land van woonplaats, die bij wet niet kunnen worden opgegeven, uit en beperken deze niet. Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig wordt bevonden volgens de verplichte wetgeving, hebben de ongeldige bepalingen geen wettelijke of bindende kracht.  De overige Voorwaarden blijven geldig. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden niet relevant zijn voor uw gebruik van de Dienst, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Voorwaarden of van de Voorwaarden in hun geheel. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Whim-servicevoorwaarden en het Privacybeleid, hebben de bepalingen van deze Whim-servicevoorwaarden de overhand. De bepalingen van de Voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van uw profiel te overleven, blijven ook na die beëindiging van kracht.

15.3 Wijzigingen in de voorwaarden

MaaS Global kan de Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen indien de wijziging voortvloeit uit de ontwikkeling van de Dienst, een wijziging van de wetgeving of een andere specifieke reden of een substantiële verandering van de omstandigheden. Niettegenstaande het voorgaande zal MaaS Global, indien de Voorwaarden op ingrijpende, ongunstige wijze worden gewijzigd, redelijke inspanningen leveren om u een aparte voorafgaande kennisgeving van de wijziging te bezorgen in overeenstemming met artikel 10. Beschikbaarheid, Wijzigingen en Technische Vereisten.

U bent verantwoordelijk om regelmatig de algemene voorwaarden van de verschillende Vervoersdienstverleners te raadplegen voordat u gebruikmaakt van de Vervoersdienst. U kunt de algemene voorwaarden van de Vervoersdienstverleners gemakkelijk terugvinden in Whim. Door gebruik te maken van de Vervoersdienst stemt u in met eventuele wijzigingen en aanpassingen. 

16. Intellectuele eigendom

De Dienst, Content en bijbehorende materialen zijn beschermd door de internationale auteursrechtwetgeving. MaaS Global maakt aanspraak op auteursrechten op zijn Dienst, Content en de gerelateerde materialen tot de maximale omvang die de wet toelaat. Krachtens de Voorwaarden bezitten MaaS Global, zijn licentiegevers en Vervoersdienstverleners alle rechten, aanspraken en belangen in de Dienst, de Content en de bijbehorende materialen die aan u worden geleverd binnen of in verband met de Dienst.

17. Overdracht

MaaS Global kan zijn rechten en plichten onder de Voorwaarden overdragen aan zijn moedermaatschappij, zijn dochterondernemingen of aan elke onderneming die onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met MaaS Global. Daarnaast kan MaaS Global van rechtswege of anderszins zijn rechten en plichten onder de Voorwaarden overdragen aan een derde partij in verband met een fusie, overname of verkoop van activa.

19. Geschillen

Als u meent dat de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving zijn verleend, geschonden zijn en een geschil met betrekking tot de Voorwaarden niet kan worden opgelost door onderhandeling tussen u en MaaS Global, kunt u contact opnemen met een lokale toezichthoudende instantie.

Finland
Indien een geschil met betrekking tot de Voorwaarden niet kan worden opgelost door onderhandeling tussen u en MaaS Global, kunt u de zaak voorleggen aan de Raad voor consumentengeschillen (www.kuluttajariita.fi) voor een oplossing.

Voordat u zich tot de Raad voor consumentengeschillen wendt, neemt u best contact op met de Consumentenadviesdienst (www.kuluttajaneuvonta.fi)