SERVICEVOORWAARDEN VAN WHIM

Ingangsdatum: 9 januari 2018

1. Aanvaarding

Deze Servicevoorwaarden van Whim regelen samen met het Privacybeleid en alle overige voorwaarden en informatie die aan u worden verstrekt in of in verband met de Whim-applicatie (samen ‘Voorwaarden’), uw gebruik van de Whim-applicatie en verwante diensten die via de Whim-applicatie beschikbaar worden gesteld (samen de ‘Dienst’). Door de Dienst te gebruiken, aanvaardt u de Voorwaarden.

De Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en MaaS Global Ltd, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Finland (‘MaaS Global’), waarin de rechten en verantwoordelijkheden in verband met de Dienst van uzelf en van MaaS Global worden gedefinieerd.

2. Kwalificatievoorwaarden

Om de Dienst te gebruiken, dient u volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk meerderjarig te zijn. Als u niet wettelijk meerderjarig bent, kunt u zich alleen aanmelden voor de Dienst of de Dienst alleen gebruiken met en in overeenstemming met de voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

3. Registratie en beëindiging

Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u in de Whim-applicatie een profiel aanmaken. Wie een profiel aanmaakt, moet daarvoor wettelijk bevoegd zijn.

U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken wanneer u uw profiel aanmaakt en bij het gebruik van de Dienst, en om die informatie actueel te houden. U, en als u minderjarig bent, uw ouder of wettelijke voogd, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor enig gebruik van de Dienst met het door u aangemaakte profiel.

U kunt uw profiel beëindigen als u de Dienst niet langer wenst te gebruiken, door een verzoek in te dienen bij de klantenservice van MaaS Global. Na beëindiging kunt u de Dienst niet langer gebruiken. MaaS Global kan uw profiel beëindigen of uw toegang tot bepaalde onderdelen van de Dienst beperken als MaaS Global redelijkerwijs van oordeel is dat u de Voorwaarden hebt geschonden, of na een voorafgaande kennisgeving als u de Dienst de afgelopen zes (6) maanden niet hebt gebruikt.

4. Licenties

In het kader van de Dienst kan MaaS Global u informatie en inhoud (bijv. tickets) verstrekken die eigendom zijn van MaaS Global, zijn licentieverstrekkers en leveranciers van transportdiensten (samen ‘Inhoud’). MaaS Global verstrekt u een niet-exclusieve licentie om de Inhoud te gebruiken in verband met de Dienst, en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze is bestemd. U bent gebonden door enige specifieke beperkingen die mogelijk gelden voor specifieke Inhoud die u via de Dienst verkrijgt. Het gebruik van de Dienst verleent u geen verdere rechten in of op enige Inhoud in de Dienst.

5. Gebruik van de Dienst

U hebt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht, dat op elk moment naar het eigen redelijke oordeel van MaaS Global kan worden ingetrokken, om de Dienst strikt in overeenstemming met de Voorwaarden te gebruiken.

In het kader van de Dienst hebt u toegang tot transportdiensten die worden geleverd en verstrekt door een select aantal leveranciers van transportdiensten waarop MaaS Global een beroep doet voor de levering van de Dienst (samen ‘Transportdiensten’). Uw gebruik van bepaalde Transportdiensten is onderworpen aan afzonderlijke aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor de betreffende Transportdienst. U dient die Voorwaarden te lezen en te aanvaarden voor u de betreffende Transportdienst gebruikt.

U stemt ermee in:
· de toepasselijke wetgeving en de Voorwaarden na te leven en u naar redelijkheid te gedragen;
· de Dienst en de Inhoud alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, en
· toestemmingen, toelatingen of licenties te verkrijgen die voor u wettelijk verplicht zijn om informatie naar de Dienst te verzenden

MaaS Global mag, maar is niet verplicht:
· om Inhoud te controleren of te modereren;
· om enige informatie uit de Dienst te verwijderen; en
· om de toegang tot een onderdeel van de Dienst op elk moment naar eigen redelijk inzicht te beperken.

Tenzij zoals beschreven in het Privacybeleid, is MaaS Global niet verantwoordelijk voor verwijdering of verlies van de informatie die u naar de Dienst hebt verzonden. Wanneer er door uzelf of door MaaS Global informatie van de Dienst wordt verwijderd, kunnen er elders nog sporen of kopieën bestaan.

6. Berichten

MaaS Global kan in de Dienst berichten plaatsen. MaaS Global kan u ook berichten over de Dienst verzenden naar het e-mailadres of telefoonnummer dat u hebt opgegeven.

7. Kosten

Voor het gebruik van bepaalde functies van de Dienst worden er kosten in rekening gebracht..Kosten die door MaaS Global in rekening worden gebracht, worden in de Dienst apart meegedeeld.
Als u gebruikmaakt van de Dienst, worden er gegevens verzonden via het netwerk van uw netwerkdienstverlener. De vermelde prijzen in de Dienst omvatten geen gegevensverzending of andere dienst die door uw netwerkdienstverlener in rekening kan worden gebracht. MaaS Global kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betaling van kosten die door uw netwerkdienstverlener in rekening worden gebracht.

8. Bestellingen en betalingsvoorwaarden

‘Bestelling’ betekent de selectie van te betalen Inhoud en/of Transportdiensten, geval per geval en/of bij een periodiek abonnement op Transportdiensten via de Dienst dat automatisch wordt verlengd. Alle bestellingen moeten eerst door MaaS Global worden aanvaard.
U kunt betalen met een geldige creditcard of andere betalingsmethoden als die beschikbaar zijn. U stemt ermee in om alle kosten in verband met uw Bestelling te betalen.
Wanneer de Bestelling een periodiek abonnement is dat automatisch wordt verlengd, geeft u de Dienst de toelating om voor de duur van het abonnement periodiek een bedrag op uw creditcard in rekening te brengen.
De kosten voor de Transportdiensten kunnen van tijd tot tijd veranderen. De kosten omvatten de toepasselijke belastingen die gelden op het moment van uw transactie, tenzij anderszins vermeld. In bepaalde gevallen kunnen er door de leverancier van uw betalingsmethode extra kosten in rekening worden gebracht vanwege de gebruikte wisselkoersen en/of kunnen er toeslagen worden toegepast. MaaS Global kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betaling van bankkosten of andere kosten of toeslagen voor diensten van derden.

9. Annulering

U stemt in dat Inhoud gelijktijdig met de plaatsing van uw Bestelling elektronisch wordt geleverd. Mogelijk kunt u uw Bestelling niet meer annuleren nadat ze is verwerkt. U kunt de verlenging van uw periodiek abonnement op Transportdiensten via de Dienst op elk moment tijdens uw abonnementsperiode stopzetten. Als u dat doet, loopt uw abonnement af aan het einde van de huidige abonnementsperiode en wordt het niet verlengd.

Als u in verband met uw Bestelling een probleem ondervindt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van MaaS Global.
Terugbetalingsaanvragen moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn na de datum waarop het incident waarop de mogelijke terugbetaling betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.

10. Feedback aan MaaS Global

Door via de Dienst of een ander kanaal ideeën, feedback en/of voorstellen (‘Feedback’) naar MaaS Global te verzenden, bevestigt u en stemt u ermee in dat: (1) MaaS Global ontwikkelingsideeën kan hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (2) uw Feedback geen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie van uzelf of enige derde bevat; (3) MaaS Global niet onderworpen is aan enige geheimhoudingsverplichting in verband met de Feedback; (4) MaaS Global Feedback vrij mag gebruiken, distribueren, benutten en verder ontwikkelen en wijzigen voor alle doeleinden; en (5) u geen recht hebt op enige vergoeding van MaaS Global voor de Feedback, van welke aard dan ook.

11. Delen van informatie

U kunt functies van de Dienst gebruiken om uw locatie, agenda of andere informatie te delen. Door deze functies te gebruiken, stemt u ermee in dat MaaS Global die informatie mag gebruiken en doorgeven aan leveranciers van Transportdiensten en aan andere entiteiten en personen voor zover dat nodig is voor de levering van de Dienst.

12. Beschikbaarheid en technische vereisten

De beschikbaarheid van de Dienst, in het bijzonder specifieke Transportdiensten en specifieke Inhoud, kan variëren en is afhankelijk van het eigen redelijke inzicht van MaaS Global. MaaS Global verstrekt uitdrukkelijk geen verklaringen of garanties dat een welbepaalde Transportdienst ofwel bepaalde Inhoud beschikbaar zal zijn. De Dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar en wordt mogelijk slechts in een beperkt aantal talen aangeboden. Enkele functies van de Dienst zijn afhankelijk van het netwerk en de compatibiliteit van het toestel.

Aangezien MaaS Global de Dienst continu ontwikkelt, kan het de Dienst naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk veranderen, corrigeren of stopzetten. De Dienst is mogelijk niet beschikbaar tijdens onderhoudswerken en op andere tijdstippen. Om ervoor te zorgen dat u over de laatste versie van de Whim-applicatie beschikt, controleert uw toestel mogelijk automatisch of er updates beschikbaar zijn. Als MaaS Global van oordeel is dat een update belangrijk of kritiek is, dan is het mogelijk dat u de vorige versie van de applicatie niet langer kunt gebruiken. MaaS Global kan verhinderen dat u de vorige versie van de applicatie gebruikt totdat u de update hebt geïnstalleerd.

Als de Dienst wordt stopgezet of geannuleerd, kan MaaS Global de informatie die u naar de Dienst hebt verzonden, permanent verwijderen. MaaS Global is geenszins verplicht om informatie aan u terug te bezorgen na de stopzetting of annulering van de Dienst.

13. Reclame

De Dienst kan reclame omvatten. Er kan gerichte reclame worden getoond op basis van uw vragen via de Dienst of op basis van andere informatie die u hebt verstrekt.

14. Persoonsgegevens

U dient MaaS Global bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer u uw profiel aanmaakt en de Dienst gebruikt. Het Privacybeleid en enige bijkomende privacy-informatie die in de Voorwaarden aan u worden meegedeeld, regelen het gebruik van uw persoonsgegevens.

15. Beperking van aansprakelijkheid

De Dienst wordt geleverd in de huidige vorm en voor zover ze beschikbaar is. MaaS Global garandeert niet dat de Dienst ononderbroken, zonder fouten of zonder virussen zal worden geleverd. Er worden geen garanties verstrekt, van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van eigendom, niet-schending van rechten, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, in verband met de beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid, informatie of inhoud van de Dienst. U stemt er uitdrukkelijk mee in en bevestigt dat u de Dienst op eigen risico gebruikt.

Behoudens aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke fouten, kan MaaS Global niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe schade die wordt veroorzaakt door uw gebruik van de Dienst of door uw onvermogen om de Dienst te gebruiken. In geen geval zal MaaS Global aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade die wordt veroorzaakt door uw gebruik van de Dienst of door uw onvermogen om de Diensten gebruiken.

16. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om MaaS Global te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden en voor alle verplichtingen, inbeslagnames, verliezen, kosten of schade als gevolg van uw schending van de Voorwaarden.

17. Diversen

17.1 Keuze van de geldende wetgeving

De Voorwaarden vallen onder het recht van Finland, met uitzondering van de collisieregels.

17.2 Geldigheid

De Voorwaarden houden geen uitsluiting of beperking in van enige van uw verplichte rechten in uw land van verblijf waarvan niet wettelijk afstand kan worden gedaan. Als er blijkt dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, heeft dit geen invloed op de overblijvende bepalingen en zal de ongeldige bepaling door een geldige versie worden vervangen die het resultaat en het doel van de Voorwaarden het dichtst benadert. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden niet relevant zijn voor uw gebruik van de Dienst, heeft dat geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Voorwaarden of de Voorwaarden als geheel. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Servicevoorwaarden van Whim en het Privacybeleid, hebben deze Servicevoorwaarden van Whim voorrang. De bepalingen van de Voorwaarden waarvan het de bedoeling is dat ze ook na de beëindiging van uw profiel geldig blijven, blijven ook na die beëindiging geldig.

17.3 Wijzigingen in Voorwaarden

MaaS Global en leveranciers van Transportdiensten kunnen de Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als de Voorwaarden op een aanzienlijke, nadelige manier worden veranderd, zal MaaS Global redelijke inspanningen leveren om u via een afzonderlijk bericht op de hoogte te brengen van de verandering.

Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig na te kijken. Als u de Dienst blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met alle veranderingen en wijzigingen.

18. Intellectuele eigendom

De Dienst, de Inhoud en de verwante materialen worden beschermd door het internationale auteursrecht. MaaS Global maakt voor zover maximaal rechtens toegestaan aanspraak op auteursrechten in zijn Dienst, Inhoud en de verwante materialen. Met inachtneming van de Voorwaarden behouden MaaS Global, zijn licentieverstrekkers en leveranciers van Transportdiensten alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Dienst, de Inhoud en alle verwante materialen die in of in verband met de Dienst aan u worden verstrekt.

19. Overdraagbaarheid

MaaS Global kan zijn rechten en verplichtingen volgens de Voorwaarden overdragen aan zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen of enige andere onderneming waarover MaaS Global de gezamenlijke zeggenschap heeft. Daarnaast kan MaaS Global zijn rechten en verplichtingen volgens de Voorwaarden overdragen aan een derde in verband met een fusie, overname, verkoop van activa, overeenkomstig de wet of anderszins.