Privacybeleid

Laatste update: 24/05/2018 

Met onze diensten, waaronder Whim, willen we u vooral echt vrije mobiliteit bieden. Die vrijheid wordt deels mogelijk gemaakt door de inspanningen die wij leveren om uw privacy te beschermen. Bij MaaS Global willen we dat u zich veilig voelt omdat u weet dat uw privacy wordt beschermd en uw persoonsgegevens op transparante wijze worden verwerkt. Daarom hebben we dit document opgesteld, dat door onze advocaten het ‘Privacybeleid van MaaS Global‘ wordt genoemd. Lees het zorgvuldig en zorg ervoor dat u alles goed begrijpt voordat u het accepteert. We beantwoorden eventuele vragen met plezier. Mail ons op privacy@maas.global. We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

***

Dit Privacybeleid van MaaS Global verstrekt informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe we die gegevens gebruiken. Dit Privacybeleid geldt voor al onze diensten die zijn beschreven in onze Servicevoorwaarden op www.whimapp.com/terms, en voor onze website waar u dit Privacybeleid kunt raadplegen.

 1. Het soort informatie dat wij verzamelen

We vinden transparantie en geïnformeerde toestemming belangrijk. De verwerking van uw persoonsgegevens vereist niet alleen uw toestemming, maar is ook gebaseerd op onze relatie met u als klant, en wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om onze diensten te kunnen aanbieden. Daarom willen we u volledige duidelijkheid verstrekken over de soorten persoonsgegevens die we zowel direct van u verzamelen als door uw gebruik van de diensten.

Informatie die rechtstreeks van u wordt verzameld

Basispersoonsgegevens. Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker, vragen wij u om uw telefoonnummer. Het telefoonnummer is uw account-ID en kan worden gebruikt om met u te communiceren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Aanvullende persoonsgegevens. Wanneer u een abonnement neemt op een betaalde account of via het pay-as-you-go-model aankopen doet, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en het adres waar u woont. Ook kunnen wij informatie vragen over uw toestellen, uw land van herkomst, taal, creditcardgegevens en andere betalingsgegevens. We hebben deze informatie nodig om uw betaling te verwerken. Ook doen we een beroep op derden die betalingen verwerken en die gegevens over uw gekozen betalingsmethode opvragen en verwerken. Die informatie zal direct door die derde partij worden verwerkt en niet door ons worden opgeslagen. Ook kunnen we verschillende externe aanmeldingssystemen implementeren, zoals aanmelden via Facebook, waardoor u bepaalde persoonsgegevens direct vanuit die externe dienst kunt doorgeven. Bovendien hebt u de mogelijkheid om een foto aan uw profiel toe te voegen.

Verificatiegegevens. Bepaalde onderdelen van de diensten vereisen dat we extra controles uitvoeren. We moeten bijvoorbeeld uw woonplaats verifiëren of nagaan of u in het bezit bent van een rijbewijs. Dat gebeurt hetzij automatisch, hetzij handmatig. Om deze aanvullende controles uit te voeren, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie te verstrekken, zoals onder andere uw rijksregisternummer, een foto of gegevens van uw rijbewijs.

Informatie verzameld door uw gebruik van de diensten

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten, verzamelen we informatie waardoor wij u een betere dienstverlening kunnen bieden. Deze informatie omvat met name:

Uw transacties met ons. We houden gegevens bij van uw aankopen, downloads, de inhoud die u ons hebt verstrekt, uw aanvragen, overeenkomsten tussen u en MaaS Global, de aan u geleverde diensten, uw leveringsgegevens en andere contacten met ons. In overeenstemming met de geldende wetgeving kunnen wij uw communicatie met onze klantenservice of andere contactpunten opnemen.

Positionerings- en locatiegegevens. Locatiediensten maken gebruik van verbindingen via satelliet, gsm, wifi of andere netwerkgebaseerde positioneringsmethoden om uw locatie te bepalen. Deze technologieën kunnen betekenen dat uw locatiegegevens en de unieke identificatoren van uw toestel of uw mobiele netwerk, wifi- of ander netwerk met MaaS Global worden gedeeld. Onze diensten kunnen worden gebruikt op verschillende platforms en in verschillende applicaties en diensten die uw locatiegegevens eveneens kunnen verzamelen. We gebruiken deze informatie niet om u persoonlijk te identificeren zonder uw toestemming. Wanneer u onze locatiediensten en -functies gebruikt, bijvoorbeeld locatiegebaseerd zoeken, navigeren of routes plannen, of wanneer u kaartgegevens opvraagt, worden uw locatiegegevens naar MaaS Global verzonden zodat we u de juiste inhoud kunnen aanbieden, die ook locatiespecifieke diensten kunnen omvatten en promoten.

Reisgegevens. We slaan informatie op over uw reizen: het begin- en eindpunt van de reis, de begin- en eindtijd van de reis, uw vervoermiddel en de kostprijs. Deze informatie wordt gekoppeld aan uw unieke gebruikers-ID. Deze informatie is essentieel voor de werking van de dienst en staat ons toe de dienst te leveren en ervoor te zorgen dat de reisleverancier voor de reis wordt vergoed.

Favorieten. Met onze dienst kunt u favoriete punten op een kaart opslaan. Zo kunnen wij u diensten aanbieden die speciaal zijn aangepast voor uw gebruik, en is het voor u gemakkelijker om regelmatig van en naar uw favoriete locaties te reizen.

Agendagegevens. Als u wilt, kunt u onze dienst toegang geven tot uw agenda. Op die manier kunt u aanvullende diensten aanvragen, zoals reisherinneringen, reisplannen en andere functies.

Overige gegevens. Ook kunnen we zogenaamde niet-persoonsgegevens verzamelen. Met niet-persoonsgegevens bedoelen we alle andere informatie die we verzamelen, maar waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd. We kunnen gegevens verzamelen zoals onder andere uw IP-adres, het tijdstip waarop u zich aanmeldt, welke browser of applicatie u gebruikt, welke pagina’s u hebt bezocht en de websites die u naar onze pagina hebben doorverwezen. In bepaalde gevallen kunnen niet-persoonsgegevens echter op een bepaalde manier samen met uw persoonsgegevens worden opgeslagen, waardoor ook niet-persoonsgegevens als persoonsgegevens zouden kunnen worden beschouwd. In dergelijke gevallen verwerken we die gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Er is frequent contact tussen onze applicatie en onze dienst, om reismogelijkheden van deur tot deur, begeleiding en boekingsdiensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om te controleren op updates of om ons informatie te sturen over het gebruik van de dienst. Daarnaast kunnen wij u vragen om vrijwillig deel te nemen aan programma’s voor de verbetering van producten of diensten, of campagnes of onderzoeksprogramma’s waarin gedetailleerde gegevens worden verzameld.

De diensten van MaaS Global zijn doorgaans bestemd voor een algemeen publiek. MaaS Global verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

 1. De doeleinden waarvoor wij de gegevens gebruiken

We gebruiken de door u verstrekte gegevens voornamelijk om u onze diensten te kunnen aanbieden. Bovendien streven we er altijd naar om voor u de beste mobiliteitsoptie te bepalen, en willen we onze diensten continu verbeteren zodat u ze op elk moment optimaal kunt benutten. Om dat te verwezenlijken, moeten we persoonsgegevens verzamelen. Hierboven hebben we de specifieke doeleinden vermeld waarvoor we bepaalde soorten persoonsgegevens verzamelen. Maar naarmate we de diensten blijven verbeteren en ontwikkelen, kunnen we nieuwe, innovatieve functies ontdekken waarvoor mogelijk ook uw persoonsgegevens vereist zijn.

Opdat we kunnen blijven innoveren, zouden we graag willen dat u weet en aanvaardt dat we persoonsgegevens kunnen verzamelen voor de volgende algemene doeleinden: i) onze diensten aan u leveren, ii) u de mogelijkheid bieden een account bij ons aan te maken, iii) de ontwikkeling, de verbetering en het beheer van onze diensten dankzij een beter inzicht in onze klanten, iv) u op de hoogte houden over onze diensten en v) in specifieke gevallen contact met u opnemen in verband met problemen die u in verband met onze diensten zou kunnen ervaren, vi) historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. Af en toe kunnen we een wetenschappelijke of statistische onderzoekstaak toewijzen aan een derde die wij als betrouwbaar beschouwen. In deze gevallen is het mogelijk dat de onderzoeker uw persoonsgegevens ook van andere bronnen verkrijgt.

Het is ook mogelijk dat we u het leven nog gemakkelijker kunnen maken door u persoonlijke reclameboodschappen of aanbevelingen aan te bieden, tenzij u ons laat weten dat u dergelijke reclameboodschappen niet wenst te ontvangen. Als u via een opt-in uw expliciete toestemming verleent, is het ook mogelijk dat uw gegevens worden gebruikt om u aanbiedingen van onze partners aan te bieden die voor u interessant zouden kunnen zijn.

 1. Opslag van uw persoonsgegevens

Net als bij de meeste andere dienstverleners worden uw persoonsgegevens (in voorkomend geval) opgeslagen en verwerkt op servers van derden (‘hostingproviders‘). Dankzij de hostingproviders die wij hebben gekozen, blijven uw gegevens in de Europese Economische Ruimte. Die servers van derden worden beschermd door zowel fysieke als technologische beveiligingsmaatregelen. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens (in voorkomend geval) buiten uw land van verblijf op te slaan, te verwerken en door te geven naar de landen waar onze hostingproviders zijn gevestigd. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Uw profiel en de daarmee verband houdende gegevens zullen onmiddellijk worden verwijderd wanneer u uw profiel van onze dienst verwijdert. Alle andere persoonsgegevens zullen permanent worden verwijderd uiterlijk één jaar na het einde van uw klantenrelatie met ons, tenzij de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van de consument of financiële verslaggeving, anderszins vereist. Als wij bepaalde van uw persoonsgegevens langer opslaan, bijvoorbeeld voor statistische of onderzoeksdoeleinden, dan zorgen wij er steeds voor dat gegevens worden geanonimiseerd.

 1. Openbaarmaking van informatie aan derden

We doen een beroep op derden voor betalingsdiensten en verwante administratiediensten (‘leveranciers van betalingsdiensten‘). Zoals hierboven vermeld, kunnen we details over uw betalingsmethode delen met deze leveranciers van betalingsdiensten, zodat zij uw betaling kunnen verwerken. Deze verwerking kan plaatsvinden in de Verenigde Staten, en door uw betalingsgegevens met ons te delen, verleent u toestemming om dergelijke gegevens door te geven aan de Verenigde Staten. Deze derden kunnen ook gegevens van u verzamelen, die zij zullen verwerken in overeenstemming met hun eigen processen en privacybeleid.

Bij de levering van onze producten en diensten kan gebruik worden gemaakt van middelen en servers die gevestigd zijn in verschillende landen over de hele wereld. Bijgevolg is het mogelijk dat uw persoonsgegevens over internationale grenzen kunnen worden doorgegeven, buiten het land waar u onze diensten gebruikt, ook naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er voor een dergelijke doorgifte een rechtsgrond bestaat, en dat uw persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardovereenkomsten die door de relevante instanties zijn goedgekeurd (voor zover nodig) en door te eisen dat er gepaste technische en organisatorische maatregelen worden gebruikt om de informatie te beveiligen.

Behalve aan hostingproviders en leveranciers van betalingsdiensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, op voorwaarde dat:

 • u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend;
 • de verstrekking van de gegevens gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang;
 • de verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om u de diensten te kunnen verlenen. We kunnen uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld delen met een dienstverlener waarop u een beroep wenst te doen, zodat de dienstverlener weet dat u gebruikmaakt van zijn diensten en direct contact met u kan opnemen, bijvoorbeeld in geval van een probleem met de dienstverlening;
 • de verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op externe consultants om ons te helpen onze diensten te ontwikkelen. Telkens wanneer we een beroep doen op externe consultants, leggen we hun contractuele verbintenissen op om dit Privacybeleid na te leven, en worden de gegevens die voor analyse en persoonlijke dienstverlening worden gebruikt, in de mate van het mogelijke geanonimiseerd of gepseudonimiseerd;
 • de verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is omdat wij onze Servicevoorwaarden kunnen afdwingen;
 • de verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de opsporing en voorkoming van fraude of veiligheidslekken; of
 • de verstrekking gebeurt op verzoek van een overheidsinstantie;
 • de verstrekking plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als wij besluiten om activiteiten in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te fuseren of anderszins te reorganiseren, kan dit betekenen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan mogelijke of werkelijke kopers en hun adviseurs.

We kunnen niet-persoonsgegevens of geanonimiseerde statistische gegevens delen met geselecteerde derden.

 1. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt. U hebt het recht om bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken, en het recht om te weten welke informatie we over u hebben verzameld. U hebt ook het recht om onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige, niet-noodzakelijke of verouderde gegevens te laten verwijderen of rectificeren en, in bepaalde omstandigheden, het gebruik van persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving te laten beperken of er bezwaar tegen te maken. U kunt ook vragen om uw gegevens over te dragen naar een ander systeem als dat technisch haalbaar is, en in bepaalde omstandigheden, om uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. We willen dit proces zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom is bepaalde informatie die u verstrekt, toegankelijk via de diensten zelf, en kunt u de informatie zelf op elk moment raadplegen, bewerken of verwijderen.

Bepaalde informatie is niet via de diensten beschikbaar. Voor die informatie kunt u een schriftelijk verzoek om inzage, wijziging of verwijdering indienen op het onderstaande adres, samen met documenten op basis waarvan wij uw identiteit kunnen verifiëren. Wij zullen uw verzoek zo snel en zo goed mogelijk verwerken.

MaaS Global Ltd.

c/o Data Protection Officer

Lönnrotinkatu 18

00120 HELSINKI

Finland

privacy@maas.global

Opgelet: in bepaalde gevallen, vooral als u vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen en niet langer te verwerken, of als u vraagt om de verwerking van uw gegevens op een essentiële manier te beperken, dan zijn we mogelijk niet in staat om onze diensten aan u te blijven leveren.

Als u van oordeel bent dat uw rechten in het kader van de verordening gegevensbescherming zijn geschonden en we ondanks uw verzoek niet correct hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

 1. Cookies

Wij maken gebruik van cookies, web beacons en overige vergelijkbare technologieën voor de werking en de verbetering van onze website en ons aanbod. Cookies worden gebruikt om gebruikers van onze website een betere ervaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele toestel worden opgeslagen en die registreren hoe u de website en onze diensten gebruikt en wat uw voorkeuren zijn. Cookies ‘onthouden’ informatie tussen twee sessies zodat u bij uw volgende bezoek aan de website niet telkens opnieuw hoeft te beginnen.

Onze domeinen kunnen ook onderdelen van derden omvatten die cookies plaatsen namens een derde, bijvoorbeeld in verband met externe socialenetwerksites en leveranciers van webanalysediensten.

U kunt cookies naar eigen wens beheren en/of verwijderen. U kunt alle cookies die zich reeds op uw computer bevinden, verwijderen en u kunt in de meeste browsers instellen dat cookies niet worden geïnstalleerd. Als u dat doet, is het mogelijk dat u bepaalde voorkeuren echter handmatig moet aanpassen telkens wanneer u onze website bezoekt, of dat bepaalde diensten en functies niet werken.

 1. Gegevensbeveiliging

Privacy en veiligheid zijn belangrijke overwegingen bij de totstandkoming en de levering van onze diensten. We hebben specifieke verantwoordelijkheden toegewezen voor aangelegenheden in verband met privacy en veiligheid. We dwingen onze interne beleidslijnen en richtlijnen af via een gepaste selectie van activiteiten, waaronder een proactief en reactief risicobeheer, technische veiligheids- en privacymaatregelen, opleidingen en evaluaties. We zijn in staat om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerking van onze diensten te garanderen. Ook beperken we de toegang tot onze databases die persoonsgegevens bevatten tot bevoegde personen met een gerechtvaardigde behoefte om die informatie te raadplegen.

Vanaf de ingangsdatum van dit Privacybeleid gelden de onderstaande gegevensbeveiligingsmaatregelen:

 • We maken gebruik van beveiligingsmechanismen die voldoen aan de normen van de sector om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Alle verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in beschermde databases die zich achter een firewall bevinden en met zowel fysieke als softwaregebaseerde toegangscontroles die door onze hostingprovider worden voorzien.
 • Onze leveranciers van betalingsdiensten hebben een PCI-DSS-certificaat van niveau 1.
 • We pseudonimiseren en versleutelen de persoonsgegevens.
 • We beschikken over een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Naarmate we onze diensten innoveren en ontwikkelen, kunnen we nieuwe of andere gegevensbeveiligingsmaatregelen introduceren om uw gegevens te beschermen.

In geval van een fysiek of technisch incident is MaaS Global in staat om de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.

 1. Algemene informatie

De naam van de verwerkingsverantwoordelijke is MaaS Global Ltd, bedrijfsnummer: 2685777-4, met maatschappelijke zetel op het adres

Lönnrotinkatu 18

00120 HELSINKI

Finland

Contactpersoon: c/o Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)

De naam van het register voor persoonsgegevens is MaaS Global Whim User Registry.

 

 1. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Aangezien wij wensen dat dit Privacybeleid een goede weerspiegeling is van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, moeten wij ons het recht voorbehouden om er naar eigen goeddunken wijzigingen in aan te brengen wanneer dat noodzakelijk is. Hoewel we redelijke inspanningen zullen leveren om u op de hoogte te brengen van alle belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid, dient u zelf ook een inspanning te leveren om dit document regelmatig te bekijken.